top of page
Online Education
- Chiangrai Provincial Administrative Organization School -

THAI  LANGUAGE

วิชา ภาษาไทย

Untitled-2_edited.png

ABOUT US

       วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ศึกษาเรียนรู้การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง การอ่านคำที่มีความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัยจากวรรณคดีในบทเรียน ข่าวและเหตุการณ์สำคัญ  อ่านใจความสำคัญรายละเอียดของข้อมูลจากบทความ คัดลายมือตัวบรรจงตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย เขียนบรรยายและพรรณนาเขียนจดหมายกิจธุระ เขียนย่อความ เขียนเรียงความ มารยาทในการเขียน เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า พูดรายงานเรื่องที่ศึกษาค้นคว้า ประโยคซับซ้อน ระดับภาษาเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรม วิถีไทยและคุณค่าจากวรรณคดีและวรรณกรรม ความรู้และข้อคิดจากการอ่านเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง บทอาขยานและบทร้อยกรอง

bottom of page